Adviesrecht OR

Artikel 25 het adviesrecht 

De kern van de wet is dat de ondernemingsraad  door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een door hem voorgenomen ‘belangrijk’ besluit. Het adviesrecht OR geldt dus niet voor besluiten die regelmatig worden genomen, maar voor besluiten met bijzondere bedrijfsorganisatorische of financieel-economische gevolgen. Waarbij de eventuele gevolgen voor het personeel een belangrijke factor vormen.

Bekijk onderstaande video over stappen een adviestraject (een voorbeeldfilmpje uit onze uitgebreide e-learning modules. En kijk ook eens naar de handig rij met aandachtspunten, de adviesplichtige zaken en onze algemene aanbevelingen. Zie onder.

Aandachtspunten:

 • Belangrijk is dat het advies gevraagd wordt op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Kortom er kan nog geen sprake zijn van een onomkeerbaar besluit.
 • Het advies moet schriftelijk worden voorgelegd. Waarbij de belangrijkste redenen voor het besluit en de gevolgen voor de medewerkers worden toegelicht. En natuurlijk de eventuele maatregelen die genomen worden naar aanleiding van deze gevolgen.
 • Dit voorgenomen besluit wordt ten minste eenmaal in de overlegvergadering besproken.
 • Na het advies wordt de ondernemingsraad door de ondernemer schriftelijk .op de hoogte gesteld van het besluit.
 • Als de ondernemer afwijkt van het advies van de ondernemingsraad is de ondernemer verplicht de uitvoering een maand op te schorten.

Welke besluiten zijn adviesplichtig?

 1. verkoop van een onderneming of deel van de onderneming
 2. het oprichten, overnemen of afstoten van een onderneming of het aangaan of beëindigen van een fusie. of deelneming.
 3. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;
 4. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;
 5. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;
 6. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
 7. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten;
 8. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;
 9. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming;
 10. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming;
 11. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening;
 12. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu,
 13. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
 14. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden.

 

Effectief adviseren

Bij een advies komt het er echt op aan om als OR van waarde te kunnen zijn voor de organisatie en haar medewerkers. Effectief adviseren gaat over de vraag hoeveel invloed je weet uit te oefenen op de belangrijke beslissingen in de organisatie. Hoe je dat zorgvuldig en goed onderbouwd doet. En wat komt er allemaal komt kijken bij het hele proces om stap voor stap tot een advies te komen.
In onze visie kan je uiteindelijk een prachtig advies hebben bedacht, maar als er niets mee wordt gedaan, dan brengt het niets. Vergelijk het met het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Onze ervaring is dat effectief adviseren start met goede samenwerking. De eerste stap maak je in je eigen OR. Hoe kom je met elkaar tot een gedeelde afweging? Wat zijn belangrijke toetsingscriteria om een voorgestelde oplossing van een bestuurder te beoordelen? Vervolgens vraagt effectief adviseren ook om een goed samenspel met de bestuurder. Met elkaar ga je namelijk een probleem te lijf en heb je in grote lijnen de belangen voor de organisatie en de medewerkers voor ogen. Natuurlijk kunnen deze belangen en bijbehorende visies wel op punten verschillen en is het daarom juist belangrijk om hier oog voor te hebben tijdens het adviesproces.

Voor het adviestraject gebruiken we bij Loof vaak het volgende handige overzichtschema.

 

Meer weten? Zie ook onze handige informatie over Taken van een OR, Wat is Medezeggenschap? en het Instemmingsrecht.

Vragen? Behoefte aan een training of advies? Bel ons gerust voor een kennismaking: 072- 589 1 589? Of mail naar bureau@looftrainingen.nl.

Meer info: 

www.wetten.nl  / www.ser.nl